bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.06.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W ŁOMŻY

Statut
Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łomży

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014r., poz. 811); Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.357).
3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. Zm.).
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006r. nr 97 poz.674 z późn. zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r Nr 4, poz. 17),
6. Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.; Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).
7. Dopuszczanie do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw art.22a oraz 22aa-z (Dz. U. z 23 czerwca 2014 r, poz. 811).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 18 sierpnia 2014, poz. 803).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
10. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. z dnia 23 grudnia 1991r. z późn. zm.)
11. Aktu założycielskiego - Uchwała Rady Miasta Łomża w sprawie powołania jednostki, niniejszego Statutu


I. Postanowienia ogólne


§ 1


1. Nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łomży, zwanego dalej Przedszkolem.
2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Łomży przy ul. Wyzwolenia 1 A.
3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Łomża.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.
5. Przedszkole jest jednostką budżetową.
6. Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści:

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 1
18-400 Łomża, ul. Wyzwolenia 1A
tel./fax (0 86) 216 22 50
NIP 718-17-51-712
7. Adresy internetowe Przedszkola:
www.przedszkole1lomza.edupage.org
e-mail: przedszkole1lomza@onet.pl

II. Cele i zadania przedszkola


§ 2


1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz
z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2. Celem przedszkola jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, a w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej,
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 3


1. Do zadań przedszkola należy:
1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku,
2) organizowanie sytuacji zachęcających dziecko do poznawania świata oraz służenie mu pomocą w porządkowaniu zebranych wiadomości,
3) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły
i możliwości osiągania sukcesu,
4) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
5) rozwijanie wrażliwości moralnej,
6) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących
w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć,
8) rozwijanie wrażliwości estetycznej, aktywności twórczej poprzez wykorzystanie wychowawczych walorów sztuki w szczególności technik teatralnych, wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
9) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
10) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, w ramach której organizowane są zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym; zgodnie z odrębnymi przepisami,
11) przekazywanie rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
12) umożliwieniu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości językowej, narodowej i religijnej poprzez realizowanie w ramach planu zajęć nauki religii,
w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla dzieci objętych rocznym obowiązkiem przedszkolnym, których rodzice wyrazili zgodę na piśmie,
13) stwarzaniu możliwości do podejmowania i prowadzenia działalności innowacyjnej.
2. Na terenie przedszkola, na życzenie rodziców mogą być organizowane zajęcia dodatkowe finansowane w całości przez rodziców oraz przedszkole.

§ 4


Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem:

1. Przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzic (prawny opiekun) oddaje je pod opiekę nauczyciela, który od tego momentu ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
2. Podczas zajęć w przedszkolu opiekę nad dzieckiem sprawują nauczyciele pracujący w tym dniu z grupą.
3. W wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola.
4. Dzieci nie uczęszczające na zajęcia religii pozostają pod opieką nauczyciela wyznaczonej grupy.
4. W przypadku, gdy pomieszczenie, w którym przebywają dzieci może stworzyć zagrożenie dla ich bezpieczeństwa nauczyciel nie może dopuścić do zajęć lub je przerwać wyprowadzając dzieci oraz bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola.
5. W czasie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i woźnej oddziałowej tak, aby na każdą osobę dorosłą przypadało nie więcej niż 15 dzieci.
6. W przypadku wycieczki wyjazdowej nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz inni pracownicy Przedszkola w stosunku jedna osoba dorosła na 15 dzieci.
7. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem przedszkola.
8. Za przebieg wycieczki odpowiada osoba posiadająca kurs kierownika wycieczek.

§ 5


Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

1. Rodzice są obowiązani wprowadzić dziecko do przedszkola i zastawić pod opieką nauczyciela. Wyklucza się pozostawianie dzieci samych na terenie przedszkola.
2. Odbiór dziecka z przedszkola przez inne osoby niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego osobiście w placówce, podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna). Osoba upoważniona do odebrania dziecka powinna być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z Przedszkola jest pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, personel przedszkola zatrzymuje dziecko w placówce i powiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica. W sytuacjach konfliktowych spowodowanych powyższym podejrzeniem lub stwierdzeniem zawiadamia się Policję.
4. Dziecko nie może być powierzone opiece osobie, co do której istnieje wątpliwość, czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
5. W sytuacji nie odebrania dziecka z przedszkola za jego bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel. Jest on zobowiązany do powiadomienia dyrektora i policji, która pomaga w zagwarantowaniu bezpieczeństwa dziecku.
6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo schodzących się rano i rozchodzących się
po południu dzieci ponosi nauczyciel dyżurujący (otwierający bądź zamykający przedszkole), od momentu wejścia do sali dziecka do momentu odebrania z sali dziecka przez rodzica bądź opiekuna.


§ 6

1. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
2. Osoby prowadzące zajęcia przeszkolone są pod względem bhp i p/poż. Podczas uczestnictwa w zajęciach dodatkowych za bezpieczeństwo dziecka odpowiada nauczyciel prowadzący.
3. W czasie zajęć dodatkowych, nauczyciel grupy zajmuje się dziećmi nie uczestniczącymi w zajęciach; w sytuacji, gdy uczestniczą wszystkie dzieci współpracuje z osobą prowadzącą.

III. Organy Przedszkola


§ 7

Organami Przedszkola są:
1. Dyrektor Przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.


§ 8


Dyrektor Przedszkola:
1. Kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań
3. Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
4. Przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku, wyniki
i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
5. Opracowuje do końca kwietnia każdego roku arkusz organizacji pracy przedszkola
i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.
6. Pełni rolę przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
7. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego. Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią Przedszkolny Zestaw Programów wychowania przedszkolnego.
8. Prowadzi działania związane z awansem zawodowym nauczycieli.
9. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
10. Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach
w tym zakresie.
11. Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy
i p/poż
12. Sprawuje opiekę nad wychowankami, stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
13. Organizuje w Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczną, korzystanie z której jest dobrowolne i nieodpłatne.
14. Koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewniając im swobodne działanie zgodne z prawem oraz wymianę informacji.
15. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
16. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
17. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
18. Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny
19. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
20. Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określanych w Statucie Przedszkola. Skreślanie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
21. Dyrektor będąc kierownikiem placówki decyduje w sprawach:
1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki.
22. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący Przedszkole kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.
23. W Przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.
24. W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez dyrektora placówki i zatwierdzony przez organ prowadzący.
25. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§ 9


Rada Pedagogiczna:
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu oraz dyrektor jako jej przewodniczący.
3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu statutu przedszkola i przyjmowanie go uchwałą
do realizacji,
2) opracowanie i zatwierdzanie planów pracy placówki,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych
w placówce,
4) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) projekt planu finansowego placówki,
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, wyróżnień,
3) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
4) programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do użytku,
5) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych.
6. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności
co najmniej 2/3 liczby jej członków.
8. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków
i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
9. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

§ 10


Rada Rodziców:
1. Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z Rady grupy. Przedstawiciele Rady Rodziców wybierani są na pierwszym zebraniu rodziców w każdej grupie wiekowej, w każdym roku szkolnym, w tajnym głosowaniu. W wyborach do Rady rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) występowanie z wnioskami do dyrektora i innych organów Przedszkola, a także
do organu prowadzącego przedszkole oraz kuratora oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących danej placówki,
2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli oraz programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia bądź wychowania placówki, który zobowiązany jest opracować dyrektor Przedszkola
w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola do organu prowadzącego przedszkole,
5) opiniowanie zgody dyrektora Przedszkola na podejmowanie w placówce działalności przez stowarzyszenia i organizacje.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa swoją wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów swych przedstawicieli.
5. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do placówki, opiniuje i wspiera działalność statutową przedszkola. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkole może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
6. Rodzice mają prawo do:
1) uczestnictwa w zajęciach i zebraniach dotyczących wymiany informacji, uzgadniania kierunków pracy w danej grupie,
2) bezpłatnego korzystania z pomieszczeń przedszkolnych celem działalności statutowej (organizacja płatnych zajęć dodatkowych, teatrzyki, audycje muz. i inne)
3) uzyskiwania rzetelnej informacji o swoim dziecku opartej na obiektywnej
i wszechstronnej obserwacji pedagogicznej,
7. Rodzice mają obowiązek do:
1) pisemnego upoważnienia osoby pełnoletniej do odbioru swojego dziecka
z przedszkola,
2) przyprowadzania i odprowadzania swojego dziecka do przedszkola w stanie trzeźwości i bez wpływu środków odurzających,
3) współodpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w czasie imprez i uroczystości odbywających się na terenie przedszkola z udziałem rodziców,
4) współpracy z nauczycielami w celu wymiany informacji i natychmiastowego reagowania na zauważone objawy infekcji u dzieci, co pozwoli uniknąć wielu poważnych konsekwencji zdrowotnych,
5) przestrzegania warunków umowy cywilno-prawnej zawartej z Przedszkolem.

§ 11


Zasady współdziałania organów Przedszkola.
Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w celu:
1. Zapewnienia realizacji statutowych zadań Przedszkola,
2. Organizacji i współuczestnictwa w prowadzeniu zajęć wychowawczo-dydaktycznych,
3. Ustalenia kierunków oddziaływania psychologiczno-pedagogicznego na rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka.
4. Wymiana informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach odbywa się m.in. poprzez:
1) rady pedagogiczne planowane i doraźne,
2) posiedzenia Rady Rodziców,
3) tablice ogłoszeń,
4) zebrania rodziców,
5) kontakty indywidualne.

§ 12


Sposób rozwiązywania sporów między organami Przedszkola.
1. Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Przedszkola z udziałem zainteresowanych stron, bez angażowania osób z zewnątrz. W tym celu przeprowadzone zostaną rozmowy negocjacyjne w celu zażegnania lub złagodzenia konfliktu.
2. Jeżeli rozmowy nie przyniosą oczekiwanych rezultatów istnieje możliwość włączenia
w rozwiązanie sporów mediatora.
3. Jeżeli wypracowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje zainteresowaną stronę może ona zwrócić się o rozwiązanie problemu do organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Związku Nauczycielstwa Polskiego lub sądu.
4. Jeżeli spór rozstrzyga organ nadzorujący, organ prowadzący, ZNP lub sąd – strony są informowane o rozstrzygnięciach na posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

IV. Organizacja pracy przedszkola.


§ 13

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział przedszkolny grupujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb i realizacji założeń programowych.
3. Liczba dzieci uczęszczających w oddziale nie może przekraczać 25.


§ 14


1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli i dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
2. Program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela (nauczycieli) może zostać dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, jeżeli spełnia kryteria określone w odrębnych przepisach, w tym jest zgodny z podstawą programową.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Na wniosek Rodziców (prawnych opiekunów) w Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, bezpłatne przez rodziców.
5. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
6. Przedszkole może rozszerzyć swoją ofertę programową o bezpłatne zajęcia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami dzieci.
7. Od 1 września 2015 r. przedszkole ma obowiązek zapewnić zajęcia z języka obcego dla pięciolatków, a od 1 września 2017 roku dla wszystkich dzieci.
8. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 6 sierpnia 2014r. (Dziennik Ustaw z 2014, poz. 1084 ) a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.
9. Nowelizacja tego rozporządzenia wprowadza regulację § 28a, na podstawie której w okresie przejściowym, tj. do 31 sierpnia 2020 r., dyrektorzy przedszkoli będą mogli powierzyć prowadzenie zajęć językowych nauczycielom przedszkoli oraz osobom posiadającym kwalifikacje do nauczania w tych placówkach jedynie pod warunkiem posiadania świadectwa znajomości języka w stopniu co najmniej podstawowym.
10. Ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania języka będzie obowiązkowo wymagane od roku szkolnego 2020/2021.
11. Ustawa o systemie oświaty zakłada, że w publicznych przedszkolach będą mogły za zgodą kuratora oświaty zostać zatrudnione osoby niebędące nauczycielami, ale posiadające specjalistyczne przygotowanie z zakresu, np. tańca, języka obcego czy rytmiki. Dyrektor przedszkola będzie mógł im powierzyć prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania (tzw. zajęć dodatkowych).
12. Czas trwania zajęć programowych i zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci z uwzględnieniem specyfiki zajęć i wynosi:
1) dla dzieci 3 -4 letnich - około 15 minut
2) dla dzieci 5-6 letnich - około 30 minut.
13. Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane w dziennikach zajęć poszczególnych grup i dziennikach zajęć dodatkowych. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

§ 15

1. Przedszkole jest sześciooddziałowe.
2. Wszystkie oddziały mieszczą się w jednym budynku.
3. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulec zmianie.
4. W okresie ferii letnich, zimowych i przerw świątecznych, absencji chorobowej dzieci zakłada się możliwość zmniejszania liczby oddziałów, łączenia ich i zmiany czasu pracy
w ciągu dnia.
5. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
1) 6 sal zajęć,
2) hol do zajęć ruchowych,
3) szatnię dla dzieci,
4) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
5) plac zabaw.

§ 16


1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora Przedszkola, najpóźniej do 30 kwietnia. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
2. Arkusz organizacji Przedszkola określa:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole.
3. W przedszkolu funkcjonuje wewnętrzny system ewidencji kart wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola /przyprowadzania i odbierania dziecka.
4. W przypadku braku rejestracji wejścia dziecka do przedszkola / wyjścia dziecka z przedszkola, automatycznie naliczona zostanie opłata za pobyt dziecka w danym dniu zgodnie z godzinami pracy placówki tj. 6:30-17:00.

§ 17

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który ustala dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Ramowy rozkład dnia może być zmieniony w ciągu roku szkolnego.
4. Organizacja pracy Przedszkola uwzględnia leżakowanie dla dzieci 3 – letnich oraz poniżej 3 roku życia.
5. Nauczyciele rozpoczynający pracę o godz. 6.30 przyjmują dzieci ze wszystkich grup
do momentu otwarcia pozostałych oddziałów. Nauczyciele kończący pracę przyjmują dzieci ze wszystkich grup od momentu zamknięcia pozostałych oddziałów, nie wcześniej niż od godz. 15.30


§18

1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy w dniu
31 sierpnia następnego roku.
2. Przedszkole czynne jest w godzinach 06.30 - 17.00 w dni robocze od poniedziałku
do piątku.
3. Zmiany czasu pracy Przedszkola związane są z potrzebami środowiska; uwzględnia
je arkusz organizacyjny na dany rok szkolny lub aneks do tego arkusza.
4. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
5. Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 8.00 do 13.00.
6. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się
5 godzin w czasie codziennej pracy Przedszkola, w tym:
1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

§ 19

1. Przedszkole pracuje cały rok z wyłączeniem przerwy wakacyjnej określonej w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
2. Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innego przedszkola pełniącego w danym roku dyżur.
3. Rodzic korzystający z usług przedszkola dyżurującego zobowiązany jest do podpisania umowy z przedszkolem dyżurującym nie później niż w pierwszym dniu pobytu dziecka
w przedszkolu dyżurnym.

§ 20

1. W ramach opieki świadczonej przez Przedszkole dzieci mają możliwość korzystania
z trzech posiłków.
2. Organizacja wydawania posiłków:
1) Śniadanie - godz. 08.30
2) Obiad - godz. 11.30
3) Podwieczorek - godz. 13.45,
3. Wysokość opłaty za posiłki (koszt produktów spożywczych zużytych do przygotowania posiłków) ustala dyrektor Przedszkola po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
4. Wysokość odpłatności rodziców za korzystanie dziecka z usług przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży.
5. Opłatę za wyżywienie i opłatę za korzystanie z usług Przedszkola uiszczają rodzice lub opiekunowie zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną pomiędzy Przedszkolem a rodzicem.
6. Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z posiłków za odpłatnością wg obowiązującej stawki żywieniowej.

V. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 21

1. W przedszkolu są zatrudnieni: dyrektor, pracownicy pedagogiczni, w tym logopeda, pracownicy administracyjno- obsługowi, w liczbie wynikającej z czasu pracy i ilości oddziałów.
2. Liczbę pracowników ustala dyrektor, a zatwierdza organ prowadzący placówkę.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych określają odrębne przepisy.
4. Tryb zatrudniania oraz warunki pracy poszczególnych pracowników określają odrębne przepisy.
5. Dyrektor przedszkola ustala poszczególnym pracownikom ich zakresy czynności. Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w aktach osobowych pracowników.
6. Zakresy obowiązków pracowników, nie będących nauczycielami ustala dyrektor przedszkola w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy.

§ 22

Nauczyciele.
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału lub dwóm nauczycielom w przypadku powyżej
5 godzinnego czasu pracy.
2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
3. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
4. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacanej o zasób własnych doświadczeń.
5. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie
z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczyciela/ nauczycieli programami wychowania przedszkolnego, jest odpowiedzialny
za jakość tej pracy i jej wyniki. Do jego zadań należy:
1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
3) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
4) opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki
w szkole podstawowej,
5) opracowanie w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek rozpocząć naukę w szkole podstawowej, „Informacji o gotowości dziecka, do podjęcia nauki w szkole podstawowej”
i przekazanie jej rodzicom,
6) znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej,
7) informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących, realizowanych w przedszkolu, w tym: zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
8) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich
do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
9) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola,
10) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
11) tworzenie dobrej atmosfery pracy,
12) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
13) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
14) indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: poznania i ustalania potrzeb rozwojowych ich dzieci, ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączania ich w działalność przedszkola.
6. W pracy wychowawczo-dydaktycznej nauczyciel współpracuje z logopedą, psychologiem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
7. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i Rady Pedagogicznej.
8. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
9. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.
10. Nauczyciel zapoznaje rodziców ze stanem gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
11. Nauczyciele maja obowiązek nie przyjmowania do przedszkola dzieci z infekcjami, które narażają swoje zdrowie i zdrowie rówieśników.
12. Nauczyciel organizuje spotkania ogólne z rodzicami, nie mniej niż raz w roku oraz
w miarę potrzeb.
13. Nauczyciel kończący pracę przekazuje dzieci ze swojego oddziału nauczycielowi dyżurującemu.
14. Nauczyciel dyżurujący może wydać dziecko osobie upoważnionej przez rodzica na podstawie pisemnego upoważnienia przez rodzica i po wylegitymowaniu z dowodu osobistego osoby upoważnionej.
15. Nauczyciel nie może pozostawić dziecka bez opieki w sali, szatni, ciągach komunikacyjnych oraz na terenie ogrodu przedszkolnego w czasie godzin swojej pracy wychowawczo- dydaktycznej.
16. Wyjścia poza teren przedszkola regulują oddzielne Procedury.
17. W czasie imprez i uroczystości okolicznościowych z udziałem rodziców w godzinach pracy przedszkola za bezpieczeństwo dziecka jest współodpowiedzialny zarówno nauczyciel jaki rodzic.
18. W przypadku próby odebrania z przedszkola dziecka przez rodzica lub osoby upoważnionej będącego w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających nauczyciel ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz policję.


§ 23


Pracownicy administracji i obsługi:
1. W przedszkolu utworzone są niepedagogiczne stanowiska pracy.
2. Zadaniem pracowników niepedagogicznych -administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola, utrzymanie obiektu przedszkola i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:
Główny księgowy:
1) Prowadzenie rachunkowości przedszkola,
2) przestrzeganiu obowiązujących zasad dyscypliny budżetowej,
3) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4) terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych,
5) sporządzanie planów finansowych jednostki,
6) uzgadnianie miesięcznych deklaracji ZUS z ewidencją księgową,
7) dokonywanie przelewów droga elektroniczną,
8) 8)wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.
Samodzielny referent:
1) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników przedszkola,
2) sporządzanie list płac pracowników i osób zatrudnionych na umowę zlecenie,
3) rozliczanie zwolnień lekarskich i innych nieobecności pracowników,
4) obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
5) prowadzenie kart zasiłkowych pracowników,
6) sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
7) zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
8) naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
9) dokonywanie całorocznego rozliczenia podatku dochodowego oraz sporządzenie deklaracji PIT dla pracowników,
10) sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach dla GUS, Urzędu Miasta,
11) prowadzenie archiwum zakładowego
12) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy w placówce.

Starszy intendent:
1) rzetelne i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych,
2) opieka nad całością pomieszczeń i sprzętu pionu żywieniowego,
3) nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania kuchni,
4) sporządzanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich do wiadomości rodziców,
5) prowadzenie magazynu żywieniowego i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) sporządzanie zestawień i sprawozdawczości w zakresie żywienia dzieci i personelu,
7) przestrzeganie norm i instrukcji HACCP, sporządzanie codziennej dokumentacji HACCP,
8) sporządzanie corocznej inwentaryzacji magazynu,
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Pomoc administracyjna:
1) prowadzenie książki korespondencyjnej, rejestrowanie pism przychodzących
i wychodzących oraz przekazywanie pracownikom,
2) prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, list obecności,
3) wykonywanie zadań związanych z rekrutacją dzieci do przedszkola,
4) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
5) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania ora ich inwentaryzacja,
6) przyjmowanie faktur i przekazywanie głównej księgowej,
7) przyjmowanie opłat za przedszkole i odprowadzanie zebranych kwot do banku,
8) prowadzenie kartotek odzieży ochronnej pracowników obsługowych przedszkola,
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora i innych czynności
wg potrzeb


Kucharz:
1. uczestnictwo w planowaniu posiłków dla dzieci i terminowe ich sporządzanie,
2. przestrzeganie zasad technologii sporządzania posiłków, ich kaloryczności oraz dbałość o estetykę,
3. ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,
4. racjonalne wykorzystywanie pobieranych artykułów spożywczych,
5. właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami i stanem osób żywionych w danym dniu,
6. wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach,
7. przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z przepisami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
8. przestrzeganie norm i instrukcji HACCP, sporządzanie codziennej dokumentacji HACCP,
9. dbanie o należyty stan sprzętu kuchennego, narzędzi oraz pomieszczeń kuchennych,
10. natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wszystkich usterek i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa,
11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Pomoc kuchenna:
1) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków,
2) oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,
3) rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych,
4) przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami kucharki,
5) dbanie o najwyższa jakość i smak posiłków,
6) pomoc przy porcjowaniu i wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach, przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,
7) przestrzeganie norm i instrukcji HACCP,
8) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy placówki,


Pomoc nauczyciela:
1) wykonywanie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków poleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz innych wynikających z rozkładu dnia
2) pomoc w opiece nad dziećmi podczas zabaw i pobytu na powietrzu,
3) pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci przed i po leżakowaniu lub wyjściem na spacer,
4) utrzymywanie czystości w pomieszczeniach przydzielonych,
5) opiekowanie się powierzonym mieniem,
6) dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
7) przestrzeganie norm i instrukcji HACCP,
8) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy placówki,

Woźna oddziałowa:
1) wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, dotyczących higieny osobistej tj. mycie rąk, korzystanie z toalety
2) utrzymanie czystości i porządku na powierzonym jej odcinku pracy,
3) podawanie do sal posiłków,
4) pomoc nauczycielowi podczas spacerów i wycieczek oraz zabaw,
5) udział w dekoracji sali według zamierzeń nauczyciela,
6) sprzątanie sali oraz pomocy po zajęciach programowych oraz po posiłkach,
7) przestrzeganie norm i instrukcji HACCP
8) rozkładanie i sprzątanie leżaków,
9) pomoc nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi w sytuacjach tego wymagających,
10) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy placówki,

Robotnik gospodarczy:
1) Dbałość o bezpieczeństwo dzieci poprzez codzienny przegląd placu zabaw, pomieszczeń przedszkolnych i terenu wokół przedszkola,
2) Zamiatanie, odśnieżanie i posypywanie piaskiem /zależnie od potrzeby/, koszenie, podlewanie całego terenu wokół budynku,
3) Utrzymanie w czystości tarasu i śmietnika, sprzątanie korytarza i schodów w piwnicy,
4) Dokonywanie możliwych napraw i drobnych remontów oraz konserwacji sprzętu
i urządzeń znajdujących się w budynku oraz na placu przedszkolnym,
5) Podejmowanie doraźnych, niezbędnych działań dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń,
6) Pomoc przy rozładowywaniu oraz wnoszenie dostarczonych do przedszkola towarów spożywczych i innych,
7) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki.
8) Każdemu pracownikowi powierza się szczegółowy zakres czynności, który jest umieszczony w teczce akt osobowych.

§ 24

Nauczyciele i rodzice (opiekunowie prawni) dziecka współdziałają ze sobą w celu określenia drogi indywidualnego rozwoju dziecka oraz skutecznego oddziaływania wychowawczego m.in. poprzez:
1. zebrania grupowe, co najmniej 1 raz w roku.
2. zajęcia otwarte dla rodziców – co najmniej 1 raz w roku.
3. uroczystości przedszkolne, imprezy okolicznościowe, festyny według kalendarza imprez
4. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem lub specjalistą,
5. kącik dla rodziców
6. gazetki informacyjne,
7. zajęcia adaptacyjne
8. dni otwarte,
9. skrzynka kontaktów z rodzicami,

VI. Wychowankowie przedszkola.

§ 25


1. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć
do przedszkola dziecko poniżej 3 roku życia.
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
5. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać
do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego (w tym roku kalendarzowym),
w którym kończą 10 rok życia.
6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
7. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Opinię w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje poradnia na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
8. Dziecko odroczone realizuje ponownie roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
9. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.
10. Do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani są dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię pedagogiczno-psychologiczną.

§ 26

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanej opieki, wychowania i procesu dydaktycznego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) swobodnego rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami, potrzebami, zainteresowaniami i zdolnościami,
3) przebywania w bezpiecznych i higienicznych warunkach, zarówno w budynku, jak i poza nim,
4) radości i zabaw oraz wyboru towarzyszy zabaw,
5) szacunku dla wszystkich jego potrzeb,
6) życzliwego, podmiotowego traktowania,
7) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
8) opieki, ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
9) akceptacji jego osoby,
10) swobodnego wyrażania myśli, opinii i sądów,
11) nauki i regulowania własnych potrzeb,
12) snu i wypoczynku,
13) badania, eksperymentowania, poszukiwań i błędów.
14) ukierunkowanego rozwoju zdolności i zainteresowań,
15) korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego za zgodą rodziców.

2. Do obowiązków dziecka w przedszkolu należy:
1) szanowanie siebie i innych,
2) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa i postępowania w kontaktach z rówieśnikami,
3) szanowanie sprzętu i zabawek,
4) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych,
5) kulturalne zwracanie się do rówieśników i dorosłych,
6) współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania.
3. Uznając prawo do religijnego wychowania dzieci – za zgodą rodziców może być zorganizowana nauka religii.
4. Dzieci przyprowadzane do przedszkola powinny być zdrowe, aby w pełni mogły uczestniczyć we wszystkich planowanych zajęciach i zabawach (w budynku i na powietrzu). Nauczyciele nie mogą podawać wychowankom żadnych leków.
5. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi.
6. Rodzic dziecka z dietą składa do dyrektora przedszkola wniosek o stosowanie diety pokarmowej, do którego dołącza zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zastosowania eliminacji składników- alergenów niekorzystnych dla zdrowia, dołączając listę produktów żywnościowych z uczulającymi alergenami.
7. Dla dzieci z alergiami pokarmowymi Przedszkole stosuje ogólną dietę pokarmową opartą o przedszkolny jadłospis, wykluczając z przygotowywanych posiłków alergeny.
8. Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, potraw przygotowanych poza przedszkolem.


§ 27

Zasady rekrutacji.

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się w formie elektronicznej, co roku, według harmonogramu ustalonego przez organ prowadzący.
3. Przy rekrutacji do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Łomża.
4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniający warunek – zamieszkania na terenie Miasta Łomża - niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie kryteria – ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata ,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata ,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria – określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Łomża:
1) kandydat rodziców pracujących zawodowo/studiujących,
2) kandydat spełniający roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
3) kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola ,
4) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni płacą podatki na rzecz Miasta Łomża ,
6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem przedszkola, przyjmuje się, w przypadku, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Na podobnych zasadach przyjmuje się dzieci spoza miasta.
7. Dzieci obcokrajowców na podobnych zasadach jak wszystkie inne,
8. W przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca, przyjmowanie dzieci odbywa się
w ciągu całego roku przez dyrektora przedszkola.
9. Pozostałe kryteria będą ustalane w porozumieniu z organem prowadzącym.


§ 28

Bezpieczeństwo dzieci.
1. Przedszkole ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców (opiekunów) pod opiekę nauczyciela.
2. Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza salę (miejsca pobytu, teren zabaw, ogród przedszkolny) pod względem bezpieczeństwa, w przypadku stwierdzenia zagrożenia powiadamia dyrektora oraz zabezpiecza zagrożony teren przed dziećmi.
3. Sprzęty, zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W placówce obowiązują kontrole, konserwacje oraz przeglądy sprzętów i urządzeń oraz pomieszczeń w zakresie bezpiecznego ich funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi normami. Przeglądy, konserwacje i kontrolę przeprowadzają osoby wskazane przez dyrektora placówki .
5. Wyjścia poza teren przedszkola, regulują odrębne Procedury obowiązujące
w Przedszkolu.
6. Nie dopuszcza się pod żadnym względem pozostawienia dzieci bez opieki nauczyciela w sali, szatni, ciągach komunikacyjnych i innych pomieszczeniach oraz na terenie ogrodu przedszkolnego.

§ 29

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora przedszkola do skreślenia z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:
1) nie wywiązywania się z warunków umowy zawartej pomiędzy przedszkolem
2) ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu i innym dzieciom bezpieczeństwa i nie podjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji.
2. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków dokonuje dyrektor stosując poniższe działania
1. upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez dyrektora;
2. wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;
3. wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności;
4. ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmów negocjacje dyrektora; zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. MOPS.);
5. przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;
6. podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków
7. rozwiązanie umowy o świadczeniu usług.
3. Nie można skreślić z listy dziecka objętego rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

§ 30

Zasady gospodarki finansowej.
1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w Ustawie
o finansach publicznych.
2. Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej w tym z wykonywanie określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.
3. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany dalej planem finansowym Przedszkola.
4. Przedszkole prowadzi we własnym zakresie obsługę finansowo - księgową.
5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.


VII. Postanowienia końcowe


§ 31

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przedszkole gwarantuje ochronę bazy danych osobowych rodziców i dzieci zgodnie
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
3. Przedszkole może pozyskiwać fundusze z dodatkowych źródeł.
4. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych.
5. Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków przez firmę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.
6. W przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź stażyści
z Urzędu Pracy.
7. Przedszkole stwarza warunki do działania w placówce: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
8. Dokonywanie zmian w statucie:
1) treść poszczególnych postanowień statutu ulega zmianie wraz ze zmieniającymi
się przepisami,
2) zmiany w statucie dokonywane są w formie jego nowelizacji - dokładnie precyzuje
się treść zmian w poszczególnych paragrafach, punktach i podpunktach,
3) do nowelizowania statutu uprawniona jest rada pedagogiczna,
4) dyrektor opracowuje jednolity tekst statutu z uwzględnieniem zmian.
5) Organ prowadzący przedszkole jest zobowiązany zapewnić obsługę administracyjną, w tym prawną, obsługę finansową oraz obsługę organizacyjną przedszkola.

§ 32

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji, a także dzieci z uwzględnieniem ich wieku biologicznego.
Opublikował: Grzegorz Gawroński
Publikacja dnia: 05.06.2017
Podpisał: Anna Kamińska
Dokument z dnia: 03.02.2012
Dokument oglądany razy: 1 695