bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży - ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Główny księgowy- 1/2 etatu

10.02.2016

 Wolne stanowisko Głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym nr 1


Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży - ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Główny księgowy- 1/2 etatu
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1w Łomży
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202 ) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego:


Główny księgowy – 1/2 etatu


II . Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1. Niezbędne (obligatoryjne - podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów):
a) wykształcenie - spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,
- ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
b) znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawozdawczości budżetowej, Kodeksu Pracy.
c) biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych,
d) obywatelstwo polskie
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2. Dodatkowe: (preferowane - podlegające ocenie końcowej selekcji kandydatów):
a) biegła znajomość programu sjo BESTIA do sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
b) znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej,
c) umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych,
d) znajomość programu finansowo-księgowego Progman Finanse DDJ
e) program Płatnik, Progman Płace
f) wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji, sumienność, terminowość, odpowiedzialność.


III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie rachunkowości jednostki,
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3. Nadzór , kontrola i rozliczanie inwentaryzacji,
4. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
5. Archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,
6. Kontrola zarządcza,
7. Zamówienia publiczne,
8. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia i rozliczenia żywienia,
9. Inne określone w zakresie obowiązków.


IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Miejsce pracy – Przedszkole Publiczne nr 1 w Łomży, ul. Wyzwolenia 1A,
2. Czas pracy – ½ etatu
3. Rodzaj umowy – umowa o pracę,

V . Informacja dotyczące wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 2%.


VI. Warunkiem rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
1. List motywacyjny,
2. Currculum Vitae (CV);
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
5. Kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz - w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie z obecnego zakładu pracy, potwierdzających wymagany staż pracy,
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu przeprowadzenia konkursu,
9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, opinie, referencje.
W przypadku braku kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełnia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.


VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście
adres: Przedszkole Publiczne nr 1 , 18-400 Łomża, ul. Wyzwolenia 1A.
2. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mail i dopiskiem: „Oferta pracy - główny księgowy”.
3. Termin składania ofert: do dnia 23.02.2016r. do godz. 15:00 - decyduje data wpływu oferty do przedszkola.
4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.


VIII. Informacje dodatkowe:
1. W okresie do 2 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
2. Informacja będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży.
3. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych.
4. Dokumenty aplikacyjne 4 kolejnych najlepszych kandydatów będą przechowywane w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łomży przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu. W przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone.
5. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży, zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łomży
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 86 216 22 50.


Anna Kamińska
dyrektor
Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży

Opublikował: Grzegorz Gawroński
Publikacja dnia: 10.02.2016

Dokument oglądany razy: 790
« inne aktualności